Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

Senyia
18:43
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Senyia
18:40
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Senyia
18:39
2867 dcec
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
Senyia
18:30
4847 1942 500
Reposted fromdossya dossya
Senyia
18:29
4873 e55f 500
Reposted fromteijakool teijakool
Senyia
18:29
4874 d96c 500
Reposted fromteijakool teijakool
Senyia
18:26
4920 3575 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir
Senyia
18:24
5008 2dda
Reposted fromstroschek stroschek
Senyia
18:12
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaCarridwen Carridwen
Senyia
18:11
1078 0b38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoppie moppie
Senyia
18:09

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Senyia
18:08
Senyia
18:07
0426 19a5
Reposted fromGunToRun GunToRun vialaluna laluna
Senyia
18:06
0134 c3b3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCarridwen Carridwen
Senyia
16:58
2528 032b 500
Reposted fromJodenstein Jodenstein viasilence89 silence89
Senyia
16:58
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Senyia
16:57
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89
Senyia
16:57
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Senyia
16:56
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagreywolf greywolf
Senyia
16:56
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl