Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Senyia
15:54
1575 468e 500
Reposted frombisia bisia viacarmenluna carmenluna
15:43
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viarudagu rudagu
Senyia
15:39
1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
Senyia
15:38
6911 60bf 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viarudagu rudagu
Senyia
15:37
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viamyszkaminnie myszkaminnie
Senyia
15:37
6380 0d0f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacavebear cavebear
Senyia
15:36
6355 3c76 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacavebear cavebear
Senyia
15:36
8453 1045 500
Reposted frombearded bearded viakwasmilosz kwasmilosz
15:35
9239 078a
Reposted fromtygrysica tygrysica vianyaako nyaako
Senyia
15:35
Beograd
Senyia
15:35
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianyaako nyaako
15:34
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapauza pauza
15:34
Senyia
13:50
6660 4b26 500
Reposted fromsilv silv
Senyia
13:50
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Senyia
13:50
6182 549a 500
Senyia
13:49
5440 b5a0 500
Senyia
13:49
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Senyia
13:49
5262 7441 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajemkartofle jemkartofle
Senyia
13:48
6828 247b 500
Reposted fromnazarena nazarena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl