Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Senyia
Senyia
Tyle kwiatów we mnie, w moich myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach...
— *
Reposted bymodalnapurplecornflowers
Senyia
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakrewzwodka krewzwodka

June 17 2017

Senyia
1364 c226
Reposted fromkonbeto konbeto viakrewzwodka krewzwodka
Senyia
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viakrewzwodka krewzwodka
Senyia
Senyia
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viakrewzwodka krewzwodka
Senyia
Senyia
Reposted fromjasminum jasminum viakrewzwodka krewzwodka
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viakrewzwodka krewzwodka
Senyia
6836 8364
Reposted frompelnaironii pelnaironii viakrewzwodka krewzwodka
Senyia
5470 fd4c 500
Der Nachtwächter Karl Martin August Splitgerber
Senyia
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
Senyia
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl