Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Senyia
4755 b9ff 500
Senyia

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
Senyia

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Senyia
Reposted fromt2k t2k viagreywolf greywolf
Senyia
0839 b203
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
Senyia
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Senyia
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Senyia
Senyia
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viagreywolf greywolf
Senyia
1684 a66d 500
Reposted fromgrobson grobson viagreywolf greywolf
Senyia
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viagreywolf greywolf
Senyia
Senyia
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Senyia
6089 8837 500

joshsux:

terrifyingly beautiful 

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagreywolf greywolf
Senyia
0996 ee4a
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash
Senyia
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu viatomash tomash
Senyia
5559 50c5
Reposted fromunadapted unadapted viakrainakredek krainakredek
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl