Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

20:33
2197 18de 500

fyriee:

There is stardust in my eyes

Reposted fromspiderwe8s spiderwe8s
Senyia
20:31
1520 5388 500
Reposted fromexistential existential
Senyia
20:29
3052 3c7d 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
Senyia
20:26
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Senyia
20:26
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Senyia
20:26
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Senyia
20:26
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Senyia
20:26
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Senyia
20:25
3197 26b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Senyia
20:23
3227 44da 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine
Senyia
20:21
3272 ec87 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Senyia
20:21
3274 096e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Senyia
20:21
3311 a137
cloud
Reposted fromsponzy sponzy
Senyia
20:21
3314 a88d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Senyia
20:18
3352 33c3 500
Reposted from4777727772 4777727772
Senyia
20:18
3360 c005 500
Reposted from4777727772 4777727772
Senyia
20:16
3449 bd0f 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
Senyia
20:14
3546 57b9 500
„Bliskie relacje przywiązania są rdzeniem wokół którego toczy się nasze życie. Nie tylko w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie lecz również w okresie dojrzewania, życiu dorosłym i na starość.” 
John Bowlby
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Senyia
20:14
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Senyia
20:12
3631 8a85 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl