Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

Senyia
7482 d740
Reposted fromillidan904 illidan904 viagreywolf greywolf
Senyia
7712 8c66 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viagreywolf greywolf

September 26 2016

Senyia
3815 f52f 500
Cień rzucany przez K2, rozciągający się na długości ponad 300 km Foto: Chris B. Warner
Reposted fromsercowisko sercowisko viaMezame Mezame
Senyia
8165 218e
Reposted fromrol rol viaMezame Mezame
Senyia
4832 a777 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viakaat kaat
Senyia
Nie potrzebujesz nowego telefonu, kolejnej pracy, kolejnego zgonu na melo, nie potrzebna Ci piątka, nowe ubranie czy lans na mieście. Ty potrzebujesz drugiej osoby, przy której zgubisz godziny, miesiące i lata. Osoby, do której Twoje serce będzie biegło, a świat będzie jak zaraz po zejściu z karuzeli. Potrzebujesz miłości od człowieka z idealnymi dla Ciebie wadami. I choćby miał ich pełno, choćby powtarzali, że to błąd, to będzie on Twoim ulubionym błędem, który ciągle będzie Ci towarzyszył jak ulubiona piosenka.
— skejter
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viablithely blithely
Senyia
0586 9af8 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
Senyia
4622 994a
Reposted fromniefajna niefajna viagdziejestola gdziejestola
Senyia
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viagdziejestola gdziejestola
Senyia
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
1230 0963
Senyia
9553 a58a 500
Reposted fromdusix dusix viagdziejestola gdziejestola
Senyia
Senyia
Senyia
Senyia
1668 e87c
Reposted fromkjuik kjuik viagreywolf greywolf
Senyia
Senyia
7788 d268
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
Senyia
6960 3002 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viakrainakredek krainakredek
Senyia
7271 63c9 500
Reposted frombudas budas viajajeczko jajeczko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl