Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Senyia
4889 a04b 500
*_*
Senyia
Senyia
5450 5b85
Reposted fromteijakool teijakool viawilcza wilcza
Senyia
4655 0b2a
Senyia
Senyia
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
Senyia
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viagreywolf greywolf
Senyia
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Senyia
Reposted fromFlau Flau viaclerii clerii
Senyia
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaclerii clerii
Senyia
2188 5242 500
Senyia
5624 bf25
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Senyia
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential viaclerii clerii
Senyia
1544 0914 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapluszak pluszak
Senyia
5826 3c2e 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Senyia
5863 4038
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Senyia
5878 d8cf
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Senyia
Senyia
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl

July 21 2017

Senyia
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl